Capaciteitsonderzoek gemeentelijke sportaccommodaties

Geplaatst op donderdag 4 januari

In de door de gemeenteraad vastgestelde sportnota ‘Team Breda’ is één van de doelstellingen bij ‘Sportaccommodaties’ het uitvoeren van een capaciteitsonderzoek naar de kwantiteit en de kwaliteit van de gemeentelijke sportaccommodaties. Dit onderzoek is in de periode juni 2017 t/m oktober 2017 uitgevoerd door Synarchis, een gespecialiseerd adviesbureau.

Het adviesrapport geeft inzicht in de kwaliteit van de gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties in Breda en zicht op de huidige kwantiteit. Daarnaast is er aan de hand van bevolkingsprognoses en kerngetallen van verschillende sportbonden een doorkijk gemaakt richting 2030: wat zijn de verwachtte ledenaantallen per sport en hoe verhouden deze zich dit tot het aantal sportvoorzieningen dat Breda rijk is?

Voor iedereen
Het rapport geeft naast het inzicht in de kwaliteit en kwantiteit van gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties tevens advies hoe hiermee om te gaan. De uitkomst van het capaciteitsonderzoek is een tool voor iedereen binnen ‘Team Breda’ die kansen ziet om op een slimme, duurzame, effectieve en efficiënte manier bij te dragen aan de verbetering van de kwaliteit en/of kwantiteit van de Bredase sportvoorzieningen. Het adviesrapport kan gezien worden als onderbouwing voor initiatieven die vanuit de stad worden aangedragen of ontwikkeld, of die vragen om een investering vanuit de ‘Investeringsregeling voor buitensportaccommodaties’.  Zo is het rapport bijvoorbeeld een basis voor gesprekken met de Bredase sportaanbieders over inbreiding of uitbreiding van banen, velden, hallen of andere voorzieningen per sport.

Vervolg
Aan het adviesrapport hebben verschillende samenwerkingspartners en verenigingen meegewerkt. Betrokken ambtenaren gaan proactief het gesprek aan met verschillende sportcollectieven om gezamenlijk te komen tot een gedegen toekomstvisie per sport. Daarbij wordt rekening gehouden met de prognoses van de verschillende sporten, de ambities van de sportverenigingen, maar ook de regionale functie van voorzieningen en de spreiding over de stad. Team Breda heeft niet de ambitie om voor iedere sport zelfvoorzienend te zijn binnen de gemeente. Bij investeringskeuzes kijken we tevens naar de regionale spreiding van voorzieningen of juist naar de regionale functie van een sportaccommodatie.

Voor het rapport over het capaciteitsonderzoek, klik hier

 

 

Naar het nieuwsoverzicht